Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện?

Nội dung bài viết

Địa phương có được đầu tư xây dựng nhà xưởng dệt may để bán lại cho doanh nghiệp không? Khu thương mại Lao Bảo có ngoại lệ không?

Trả lời:

1.Theo Luật Doanh nghiệp, đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp phải chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định (khoản 2, Điều 7).

Điều kiện kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh/hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động/hoặc chứng chỉ hành nghề/hoặc chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp/hoặc yêu cầu xác nhận về vốn pháp định/hoặc chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/hoặc yêu cầu khác.

Hiện nay, điều kiện kinh doanh được quy định theo nhiều cách: hoặc điều kiện phải có trước khi đăng ký kinh doanh/hoặc điều kiện kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh/hoặc điều kiện phải tuân thủ trong hoạt động kinh doanh (Ví dụ: thiết bị, nhà xưởng, hoặc yêu cầu đối với vùng nguyên liệu, hoặc yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệp của người lao động...)

2.Việc xây dựng nhà xưởng ngành dệt, may để bán lại cho doanh nghiệp nếu là doah nghiệp trong nước thì không hạn chế về tỷ lệ, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua, nếu đã niêm yết thì tỷ lệ bán tối đa là 49%; tuy nhiên phải lưu ý tránh trường hợp bản rẻ là vi phạm "hộp đỏ", do vậy phải thông qua thủ tục đấu giá. Đối với Khu Thương mại Lao Bảo không có ngoại lệ và cũng cần phù hợp nguyên tắc chung.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan