Chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng mã số mã vạch

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tổ chức/doanh nghiệp có được chuyển nhượng và ủy quyền sử dụng mã số mã vạch cho tổ chức/doanh nghiệp khác không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” như sau:

1. Tổ chức/doanh nghiệp không được chuyển nhượng quyền sử dụng MSMV đã được Tổng cục TCĐLCL cấp cho tổ chức/doanh nghiệp khác.”

Như vậy, tổ chức/doanh nghiệp không được chuyển nhượng quyền sử dụng MSMV đã được Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp cho tổ chức/doanh nghiệp khác.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều này quy định như sau:

“2. Tổ chức/doanh nghiệp khi muốn ủy quyền cho cơ sở liên doanh hoặc gia công chế biến sản phẩm của mình sử dụng MSMV đã được Tổng cục TCĐLCL cấp để in trên sản phẩm liên doanh sản xuất hoặc theo hợp đồng gia công chế biến, Tổ chức/doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền (thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác) có xác nhận của Tổng cục TCĐLCL và gửi cho đối tác liên doanh hoặc gia công chế biến sử dụng làm bằng chứng được ủy quyền.”

Do vậy, tổ chức/doanh nghiệp được ủy quyền sử dụng MSMV cho tổ chức/doanh nghiệp khác, khi ủy quyền sử dụng phải có văn bản ủy quyền: thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác có xác nhận của Tổng cục TCĐLCL và gửi cho đối tác làm bằng chứng được ủy quyền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan