Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu. Thủ tục ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Đối tượng

Quyền đối với nhãn hiệu đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu đang đăng ký

Hồ sơ cần thiết

– Tờ khai (Theo hướng dẫn của S&B LAW)

-Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu (Theo hướng dẫn của S&B LAW)

– Giấy ủy quyền (Theo hướng dẫn của S&B LAW)

Thời gian thực hiện

2-3 tháng

Lưu ý

Thời gian này có thể được rút gọn khi có yêu cầu

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn