Chỉ dẫn địa lý là gì? Quyền đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Nội dung bài viết

Chỉ dẫn địa lý là một công cụ quan trọng được Nhà nước quản lý và bảo hộ để xác định nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Trong bài viết này, công ty luật SBLAW sẽ tư vấn cho bạn chỉ dẫn địa lý là gì? Quyền đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.

Chỉ dẫn địa lý là gì - Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý là gì - Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước. Nhà nước cấp phép cho tổ chức và cá nhân sản xuất sản phẩm mang theo chỉ dẫn địa lý, cũng như cho các tổ chức đại diện hoặc cá nhân đại diện, và cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý để thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không có quyền trở thành chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý đó.

Quyền sở hữu và tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý

Quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước. Nhà nước có thể trực tiếp quản lý quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý hoặc ủy thác quyền này cho tổ chức quản lý, người đại diện cho quyền sở hữu đối với chỉ dẫn địa lý.

Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Cá nhân và tổ chức có thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang theo chỉ dẫn địa lý trong khu vực địa lý tương ứng.

Sử dụng chỉ dẫn địa lý

  • Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh và giấy tờ giao dịch trong các hoạt động kinh doanh.
  • Lưu thông, quảng cáo, và chào bán hàng hóa mang theo chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.
  • Nhập khẩu hàng hóa mang theo chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

b) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

a) Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;

b) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

c) Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;

d) Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan