Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9

Nội dung bài viết

Thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ vì mục đích đăng ký nhãn hiệu là điều ước quốc tế đa phương được ký kết ngày 15/6/1957 tại Ni-xơ và có hiệu lực từ ngày 08/4/1961. Thỏa ước Ni-xơ được sửa đổi tại Stockholm ngày 14/7/1967 và tại Geneva ngày 13/5/1977 và 28/9/1979. Số quốc gia thành viên của Thỏa ước Ni-xơ đến ngày 01/8/2011 là 83. Việt Nam chưa tham gia Thỏa ước Ni-xơ.

Trên cơ sở Thỏa ước Ni-xơ, hệ thống phân loại quốc tế sử dụng để phân loại hàng hóa và dịch vụ vì mục đích đăng ký nhãn hiệu được ban hành và thường được gọi là Bảng phân loại Ni-xơ. Bảng phân loại Ni-xơ hiện tại bao gồm:
- Bảng danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ với phần chú thích. Danh mục này bao gồm các nhóm hàng hóa (từ nhóm 1 đến nhóm 34) và các nhóm dịch vụ (từ nhóm 35 đến 45);
- Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm.
Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ thường xuyên được cập nhật và chỉnh lý. Đến nay, Phiên bản 9 của Bảng phân loại này đang được sử dụng. Việc sử dụng Bảng phân loại Ni-xơ được phần lớn Cơ quan nhãn hiệu của các nước sử dụng vì ưu điểm nổi bật là việc đăng ký nhãn hiệu dựa trên một hệ thống phân loại thống nhất. Việc phân loại hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu để chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự nhau ở các nước cùng áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ. Bên cạnh đó, Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ được phát hành bằng những ngôn ngữ chính trên thế giới giúp người nộp đơn dịch các hàng hóa và dịch vụ liệt kê trong đơn để đăng ký ở nước ngoài một cách đơn giản và thuận tiện.
Việc áp dụng hiệu quả Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ tại Cơ quan nhãn hiệu của các nước nên tuy chỉ có 83 quốc gia tham gia Thỏa ước Ni-xơ nhưng số Cơ quan nhãn hiệu sử dụng Bảng phân loại này lên đến hơn 150, kể cả 4 Tổ chức khu vực là Tổ chức SHTT châu Phi (African Intellectual Property Organization - OAPI), Tổ chức SHTT khu vực châu Phi (African Regional Intellectual Property Organization - ARIPO), Tổ chức Benelux về SHTT (Benelux Organisation for Intellectual Property - BOIP), và Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (European Union Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM).
Pháp luật Việt Nam quy định việc sử dụng Hệ thống phân loại Ni-xơ cho việc phân loại hàng hóa và dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu Tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định một trong những yêu cầu đối với Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp”(Mục 37.4.e).
Để sử dụng hệ thống phân loại Ni-xơ cho việc đăng ký nhãn hiệu, Cục SHTT đã triển khai việc dịch Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ sang tiếng Việt để tham khảo. Trong quá trình sử dụng đã bộc lộ một số điểm bất cập trong bản dịch tiếng Việt, ví dụ như sự khác biệt trong ngôn ngữ khiến việc dịch không phù hợp với việc phân loại theo bản gốc tiếng Anh, một số nội dung dịch chưa chính xác một số hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam không có trong Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ, v.v.. Điều này đòi hỏi việc chỉnh lý bản tiếng Việt và hướng dẫn sử dụng hệ thống phân loại Ni-xơ đối với việc đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.
Chính vì vậy, ngày 09/8/2011 Cục SHTT đã ban hành Thông báo số 4902/TB-SHTT về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9 đã được chỉnh lý và có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo nội dung của Thông báo, để áp dụng hệ thống phân loại Ni-xơ cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam ngoài Bảng danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ với phần chú thích và Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái đã được chỉnh lý, Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại Ni-xơ trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam đã được chuẩn bị và ban hành kèm theo Thông báo số 4902/TB-SHTT.
- Thông báo số 4902 /TB-SHTT ngày 09/8/2011 về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9 có thể tải về tại đây;
- Bảng danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ với phần chú thích có thể tải về tại đây ;
- Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái có thể tải về tại đây ;
- Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại Ni-xơ trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có thể tải về tại đây .
Trần Lê Hồng, Trung tâm Thông tin

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan