Vấn đề franchise thứ cấp

Nội dung bài viết

Theo Điều 290, Luật Thương mại 2005, bên nhận quyền thương mại có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba khác nếu được bên nhượng quyền chấp thuận.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan