Văn bản pháp luật nào của Việt Nam có quy định về nhượng quyền thương mại

Nội dung bài viết

Hoạt động nhượng quyền thương mại được quy định trong các văn bản pháp luật sau:
Luật Thương mại năm 2005.

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/3/2006 để quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Thông tư số 09/2006/TT-BTM do Bộ Thương mại ban hành ngày để hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Ngoài ra, nếu việc nhượng quyền thương mại có liên quan đến việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thì còn phải chịu sự điều chỉnh bổ sung của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Luật Chuyển giao công nghệ 2006.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan