Tư vấn thủ tục chia, tách công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, có trụ sở ở Hà Nội. Công ty tôi hiện đang có phương án chia hoặc tách thành hai công ty cùng loại. Nhưng có điều tôi vẫn chưa nắm rõ chia và tách công ty khác nhau ở điểm nào? Và quý công ty có thể cho tôi biết thêm về thủ tục tiến hành của hai thủ tục này được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, Chia, tách công ty cổ phần khác nhau ở điểm gì?

Căn cứ theo điều 192 và 193 luật doanh nghiệp năm 2014 thì có thể hiểu rõ hơn để so sánh chia và tách doanh nghiệp. Chia và tách doanh nghiệp đều là hình thức "Tổ chức lại doanh nghiệp”, cả hai thủ tục này đều chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm và công ty cổ phần, theo đó từ một công ty ban đầu sau khi chia, tách sẽ hình thành hai hoặc nhiều hơn hai công ty. Các công ty mới cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ của công ty ban đầu như khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác.

Về cơ bản, thì chia và tách công ty đều là thủ tục thành lập công ty mới dựa trên cơ sở công ty ban đầu đã có. Tuy nhiên giữa hai thủ tục này có sự khác biệt về bản chất cũng như thủ tục tiến hành.

+ Đối với chia công ty: Trong trường hợp này thì sau khi chia công ty thành hai hoặc nhiều công ty mới thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại. Chúng ta có thể hiểu cơ bản như: A= B+ C+…

+ Đối với tách công ty: Trong trường hợp này thì sau khi tách công ty thành một số công ty mới thì công ty bị tách ban đầu không bị chấm dứt tồn tại, nghĩa là vẫn hoạt động. Chúng ta có thể hiểu cơ bản như sau: A= A+ B+…

Thứ hai, thủ tục chia công ty cổ phần

Căn cứ khoản 2 điều 192 luật doanh nghiệp năm 2014 thì thủ tục chia doanh nghiệp được quy định như sau:

"2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b) Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty quy định tại điểm a khoản này.”

Thứ ba, tủ tục tách công ty cổ phần

Căn cứ theo khoản 4 điều 193 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thủ tục tách doanh nghiệp được quy định như sau:

"4. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan