Tư vấn giao dịch hợp đồng

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp tập đoàn kinh tế, muốn tư vấn về giao dịch với đối tác/

Luật sư trả lời: Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Tư vấn chung:

- Tìm hiểu các yêu cầu, mục đích cần hướng tới của Quý Khách hàng trong giao dịch mục tiêu;

- Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Quý Khách hàng cần lưu tâm trong quá trình tham gia thực hiện Giao dịch mục tiêu;

- Các vấn đề pháp lý cần quan tâm khác để bảo đảm tính pháp lý của Giao dịch mục tiêu

Soạn thảo Hợp đồng:

- Soạn thảo văn kiện hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Hiệu chỉnh dự thảo văn kiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở ý kiến đánhgiá và khuyến nghị của Quý Khách hàng.

Hỗ trợ đàm phán hợp đồng:

- Phối hợp, hỗ trợ Khách hàng lên kế hoạch đàm phán Hợp đồng;

- Tham gia hỗ trợ Khách hàng trực tiếp đàm phán Hợp đồng với Đối tác;

- Hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở kết quả đàm phán.

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a. Tư vấn chung: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu. Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Đại diện của Quý khách hàng. Sau khi kết thúc giai đoạn Tư vấn chung, SB Law có thể đệ trình lên Quý Khách hàng Bản ý kiến tư vấn pháp luật phân tích rõ các khía cạnh pháp lý cần thiết mà Quý Khách hàng cần lưu tâm.

Chúng tôi dự kiến thời gian để thực hiện công việc này là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu của Quý Khách hàng. Thời gian này không bao gồm thời gian dự họp với Quản lý dự án của Quý Khách hàng.

b. Soạn thảo hợp đồng: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giai đoạn tư vấn chung. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng c. Hỗ trợ đàm phán hợp đồng: Tùy theo diễn biến thực tế của quá trình đàm phán

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan