Trong hợp đồng lao động cần quy định những nội dụng gì để đảm bảo đúng quy định pháp luật?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hoàng, ở Hà Nội. Cho tôi hỏi: Nội dung của hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động cần quy định những nội dung gì để đảm bảo đúng quy định pháp luật?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 23 Bộ Luật lao động 2012Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì nội dung chủ yếu trong hợp đồng lao động bao gồm:

Thứ nhất, thông tin của người sử dụng lao động và người lao động:

Người sử dụng lao động:

+ Tên và địa chỉ của doanh nghiệp;

+ Tên, chức danh và thông tin cá nhân của người thay mặt doanh nghiệp ký hợp đồng lao động;

+ Trường hợp là cá nhân thuê mướn sử dụng lao động thì ghi họ và tên người sử dụng lao động theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được cấp.

Người lao động:

+ Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú và số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Số giấy phép lao động, ngày tháng năm cấp, nơi cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Đối với lao động dưới 15 tuổi, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; cần phải có thêm văn bản đồng ý ký kết hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật của họ và văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện của mình thay mặt ký kết hợp đồng.

Thứ hai, thông tin công việc:

– Công việc phải làm;

– Địa điểm làm việc, trường hợp làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau thì ghi địa điểm chính;

– Thời giờ làm việc trong ngày/ca, lúc bắt đầu và kết thúc.

– Số ngày làm trong tuần và các điều khoản về làm thêm giờ;

– Thời gian nghỉ khi làm việc, nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;

– Thời hạn của hợp đồng;

– Thời điểm bắt đầu và kết thúc với hợp đồng xác định thời hạn/theo mùa vụ/theo công việc nhất định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan