Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Thưa Luật sư. Bạn em bị xử lý kỷ luật lao động sa thải do có hành vi gian lận trong bán hàng để lấy tiền của Công ty.

Trong biên bản xử lý kỷ luật em thấy thành phần tham gia về phía người sử dụng lao động có 3 người, tuy nhiên phần ghi ý kiến thì chỉ có một người là giám đốc công ty nêu ý kiến và đề nghị mức xử lý là sa thải hai người kia không có ý kiếnvà phần chữ ký của thành viên tham gia dự họp có ghi là Đại diện người sử dụng lao động và người ký vào mục này cũng chỉ có giám đốc ký hai người còn lại không ký.

Theo em tìm hiểu thì Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định "Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do". Như vậy, theoem hiểu là biên bản thiếu chữ ký thì sẽ bị vô hiệu và có thể khởi kiện để yêu cầu công ty nhận lại người lao động phải không ạ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động quy định về trình tự xử lý kỉ luật lao động như sau:

“3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do”.

Như vậy, biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp, trường hợp một trong các thành phần đã tham sự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do. Theo thông tin bạn cung cấp, biên bản xử lý kỷ luật chỉ có chữ kí của giám đốc, tuy nhiên, bạn không nói rõ hai người còn lại không ký nhưng có nêu lý do không ký vào biên bản hay không. Do vậy trong trường hợp của bạn có 2 cách hiểu:

+ Thứ nhất, 2 người còn lại không ký vào biên bản nhưng họ có nói rõ lý do không kí thì biên bản xử lý kỷ luật lao động có giá trị pháp lý.

+ Thứ hai, 2 người còn lại không ký vào biên bản xử lý kỷ luật lao động và họ không nói rõ lý do thì biên bản xử lý kỷ luật lao động không có giá trị pháp lý. Do trình tự xử lý kỷ luật lao động là không đúng quy định của pháp luật nên Công ty cho bạn nghỉ việc là trái pháp luật. Theo đó, bạn có thể khởi kiện để yêu cầu công ty nhận lại bạn trở lại làm việc.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan