Thuế áp dụng cho chia lợi nhuận kinh doanh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Israel, hiện tại, chúng tôi đang kinh doanh có lãi, vậy chúng tôi muốn hỏi về các loại thuế áp dụng cho chi trả cổ tức, lợi nhuận kinh doanh cho chủ đầu tư tại VN và nước ngoài.
Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:
Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 6, Điều 11, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ tài chính, thì lợi tức thu được từ việc góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
Theo đó, thành viên góp vốn người Việt Nam sẽ trả thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế thu nhập cá nhân lũi tiến (Khoản 2, Điều 7, Thông tư 111/2013/TT-BTC).
Trong khi đó thành viên công ty là người nước ngoài, người nộp thuế không cư trú sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân ở mức 5% (Điếu 19, Thông tư số 111/2013/TT-BTC).
Đối với thành viên công ty là pháp nhân nước ngoài, theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa chính phủ Việt Nam và Israel, thì lợi nhuận của thành viên công ty là pháp nhân nước ngoài phát sinh thông qua hoạt động kinh doanh của công ty tại Việt Nam sẽ không bị đánh thuế tại Việt Nam.
Mời các bạn xem thêm:
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan