Thông báo về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7

Nội dung bài viết

Thỏa ước Viên về Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu ký kết ngày 12 tháng 6 năm 1973 tại Hội nghị ngoại giao Viên. Thỏa ước đã thiết lập một hệ thống phân loại các yếu tố hình của nhãn hiệu (Bảng phân loại Viên) phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu.
Đến nay đã có 32 nước tham gia Thỏa ước Viên, trong đó mới chỉ có một nước ASEAN tham gia là Malaysia. Hiện nay không chỉ có các nước thành viên Thỏa ước Viên mới sử dụng Bảng phân loại Viên. Ở Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ đã sử dụng Bảng phân loại này trong hoạt động đăng ký nhãn hiệu nhằm phân loại yếu tố hình từ lâu.
Bảng phân loại Viên đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Phiên bản mới nhất hiện nay đang được áp dụng là phiên bản 7. Bảng phân loại Viên có ý nghĩa to lớn trong việc tra cứu nhãn hiệu phục vụ cho hoạt động xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Nhờ hệ thống phân loại khoa học, các dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu có thể dễ dàng được phân loại, và sau đó thông qua tra cứu sẽ có thể phát hiện và đánh giá về những nhãn hiệu trùng hay tương tự làm cơ sở cho việc thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu. Mỗi nước tự quyết định về việc sử dụng Bảng phân loại Viên một cách cụ thể và nhìn chung việc sử dụng không ảnh hưởng đến phạm vi bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật quốc gia.
Bảng phân loại Viên tạo thành một hệ thống có thứ bậc, xuất phát từ cái chung đến cái cụ thể, khi chia tất cả các yếu tố hình thành các lớp, các nhóm và các phân nhóm. Phiên bản 7 của Bảng phân loại gồm có: 29 lớp; 145 nhóm; 806 phân nhóm chính và 903 phân nhóm phụ.
Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện dịch sang tiếng Việt Bảng phân loại Viên phiên bản 7 và việc sử dụng được thực hiện theo Thông báo số 9779/TB-SHTT ký ngày 21/11/2013. Cụ thể, Bản tiếng Việt Bảng phân loại Viên được công bố kèm theo Thông báo này để sử dụng bao gồm:
a. Giới thiệu chung về Bảng phân loại Viên (Lời nói đầu; Các khuyến nghị liên quan đến việc áp dụng Bảng phân loại Viên; Hướng dẫn cho người sử dụng; Những ghi chú chung); (Có thể tải về tại đây);
b. Bảng phân loại các yếu tố hình; (Có thể tải về tại đây);
c. Các ví dụ về các yếu tố hình. (Có thể tải về tại đây).
Toàn văn Thông báo Số 9779/TB-SHTT cũng có thể tải về tại đây./.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan