Thời hạn nâng lương bị kéo dài do sinh con?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hiền, làm ở ngân hàng chính sách xã hội. Tôi vào ngành làm việc tháng 02/2015, đến tháng 7/2016 tôi sinh con. Tháng 02/2018 tôi sắp đến kỳ hạn nâng lương. Nhưng lãnh đạo tôi không xét nâng lương với lý do, nghị quyết công đoàn đưa ra là vào ngành 2 năm chưa được sinh con nếu vì phạm sẽ bị kéo dài chậm nâng lương 6 tháng. Vậy Công đoàn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tôi đưa nội dung này vào nghị quyết công đoàn có đúng với Luật và chính sách của Đảng, Nhà nước không? Trong khi 3 năm từ 2015-2017 tôi luôn được xét hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 56 Luật Viên chức năm 2010 quy định:

"Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức

1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp ...".

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV Về Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

“b) Đối với viên chức và người lao động:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức”.

Khi đạt đủ hai tiêu chuẩn này thì bạn sẽ được nâng một bậc lương thường xuyên.

Quy định tại điểm b, c, d khoản 3 điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV:

“3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

………………………………………………….
b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này”.

Do đó thời gian chị sinh con không thuộc trường hợp kéo dài thời hạn nâng lương, ngoài chị cũng có 3 năm từ 2015-2017 luôn được nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm. Như vậy, việc Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội đưa ra quyết định đối với chị là trái với quy định pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan