Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nội dung bài viết

(S&B Law). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

Người đại diện theo pháp luật có thể giữ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, cụ thể là Khoản 1, điều 16, Nghị định 102/2010/NĐ-CPthì

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Vì vậy, trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật từ người Việt Nam sang người nước ngoài thì họ phải bổ sung Giấy phép lao động (Work Permit) và thẻ tạm trú (Resident Card) tại Việt Nam.

Sau khi có các tài liệu nêu trên, cơ quan chức năng sẽ xem xét việc ghi nhận người nước ngoài làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan