Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền thương mại

Nội dung bài viết

Bên nhượng quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 286 và 287, Luật Thương mại 2005.

Nhận tiền nhượng quyền;

Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh các quyền, bên nhượng quyền có các nghĩa vụ sau:
Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;
Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;
Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của bên nhận quyền;
Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền thương mại;
Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan