Quy trình xử lý kỷ luật người lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết về quy trình xử lý kỷ luật người lao động trong doanh nghiệp khi họ vi phạm nội dung lao động?
Trả lời: Về vấn đề này, SBLAW tư vấn như sau:
Khi tiến hành kỷ luật, Doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau:
- Lao động nữ đang không trong quá trình mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
- Lao động đang không trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng do công ty cho phép.
- Thời gian kể từ khi phát hiện ra hành vi vi phạm kỷ luật lao động đến lúc mở phiên kỷ luật lao động không được quá 6 tháng (trừ trường hợp ko thể kỷ luật được vì đang nghỉ ốm hoặc mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc nghỉ ốm... như nêu trên, thì 6 tháng sẽ cộng thêm thời gian nghỉ đó).
Để tiến hành kỷ luật lao động, doanh nghiệp phải lập hội đồng kỷ luật lao động trong đó bao gồm:
Đại diện người sử dụng lao động,
Công đoàn và
Người lao động.
Doanh nghiệp cần làm thông báo bằng văn bản mở phiên họp kỷ luật lao động cho đầy đủ các thành phần trên. Nếu người lao động từ chối tham gia thì DN ghi vào biên bản rõ ràng.
Sau hai lần thông báo bằng văn bản (mỗi lần cách nhau 7 ngày) mà người lao động vẫn vắng mặt thì DN cho tiến hành kỷ luật lao động bình thường và thông báo cho người lao động biết.
Cuộc họp kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, có đầy đủ chữ ký của từng người, ký nháy vào từng trang. Ai từ chối ký vào biên bản thì đề nghị ghi rõ vào biên bản.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan