Những chủ thể nào được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện nay tôi là cổ đông của một công ty cổ phần, do không tán thành một số chính sách công ty nên tôi muốn có cổ phần ưu đãi biểu quyết. Xin hỏi cổ đông phổ thông có quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các loại cổ phần như sau:

Điều 113. Các loại cổ phần

1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

3. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

4. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, tại Khoản 3 Điều 113 quy định tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Và ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 3 năm sau đó cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển thành cồ phần phổ thông. Do đó, ngoài tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới có quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Công ty Luật SBLaw - Kinh doanh có điều kiện Luật doanh nghiệp 2014 có quy định mới trong trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cụ thể như thế nào luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ giải đáp trong video .... Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề Ứng dụng công nghệ vào cuộc họp của công ty, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung này:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan