Nghĩa vụ của công ty trong trường hợp thay đổi cơ cấu lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi dự định thay đổi cơ cấu lao động, theo đó, sẽ có khoảng 20 người lao động sẽ phải thôi việc. Cho tôi hỏi Công ty tôi sẽ có nghĩa vụ gì trong trường hợp này?

Nghĩa vụ của công ty trong trường hợp thay đổi cơ cấu lao động

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải đáp như sau:

Khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động 2019 (BLLĐ) thì thay đổi cơ cấu, công nghệ là một trong những trường hợp sau đây:

  • Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
  • Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;
  • Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

Về nghĩa vụ của công ty trong trường hợp thay đổi cơ cấu, theo quy định tại Điều 42 BLLĐ 2019, công ty có các nghĩa vụ sau:

  • Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
  • Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.
  • Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên (công đoàn cơ sở, trong trường hợp công ty không có công đoàn cơ sở thì phải tham vấn ý kiến của công đoàn cấp trên trực tiếp) và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Cụ thể:

(i)   Lập phương án sử dụng lao động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 BLLĐ 2019 thì khi chấm dứt hợp đồng với người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ thì trước đó phải lập phương án sử dụng lao động. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, công ty phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

(ii) Nghĩa vụ bồi thường của công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu

Theo quy định tại Điều 47 BLLĐ 2019, Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan