Thời gian : từ 16h30 đến 18h30 ngày 7/10/2011

Địa điểm : Phòng họp Nha Trang S&B LAW tại Hà Nội

Chuyên đề : Kinh nghiệm tư vấn đầu tư nước ngoài.

Chủ tọa: Luật sư Trần Trung Kiên, Luật sư thành viên

Chuyên đề : Kinh nghiệm tư vấn đầu tư nước ngoài.

Chủ tọa: Luật sư Trần Trung Kiên, Luật sư thành viên

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn