Kinh nghiệm tư vấn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Thời gian : từ 16h30 đến 18h30 ngày 7/10/2011

Địa điểm : Phòng họp Nha Trang S&B LAW tại Hà Nội

Chuyên đề : Kinh nghiệm tư vấn đầu tư nước ngoài.

Chủ tọa: Luật sư Trần Trung Kiên, Luật sư thành viên

Chuyên đề : Kinh nghiệm tư vấn đầu tư nước ngoài.

Chủ tọa: Luật sư Trần Trung Kiên, Luật sư thành viên

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan