Khi nào cần phải có nội quy lao động?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hải Phòng. Cho mình hỏi: Khi nào cần phải có nội quy lao động và trong nội quy lao động thì cần phải có những gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, khi nào cần phải có nội quy lao động?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động có quy định về Nội quy lao động như sau:

“1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản”.

Như vậy, khi bạn sử dụng lao động từ 10 lao động trở lên thì công ty của bạn cần phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Thứ hai, về nội dung nội quy lao động?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Bộ luật Lao động thì nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan, bao gồm các nội dung sau đây:

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trật tự tại nơi làm việc;

- An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

- Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Về việc đăng ký nội quy lao động: theo quy định tại Điều 120 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về việc đăng ký nội quy lao động như sau:

- Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm: được quy định tại Điều 121 Bộ luật Lao động như sau:

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Nội quy lao động.

Hiệu lực của nội quy lao động: Điều 122 Bộ luật Lao động có quy định về hiệu lực của nội quy lao động như sau: Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Bộ luật Lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan