Hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, công ty tôi muốn ký kết hợp đồng lao động với một người đang ở nước ngoài. Tuy nhiên anh ấy vẫn đang ở Mỹ, vài tháng tới anh mới trở về Việt Nam. Luật sư cho hỏi, công ty tôi có hình thức giao kết hợp đông nào khác ngoài bản giấy không, vì nếu ký hợp đồng bằng văn bản thì khá tốn kém do phải chuyển qua chuyển lại hợp đồng. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 14 Bộ Luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

  1. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Theo đó, công ty bạn có thể xem xét giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định về giao dịch điện từ. Việc ký kết hình thức này được công nhận và có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan