Hội đồng thành viên là gì? Đặc điểm của Hội đồng thành viên

Nội dung bài viết

Hội đồng thành viên (HĐTV) là cơ quan quản lý cao nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển, đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật của công ty. Bài viết này SBLAW sẽ giúp bạn hiểu rõ về Hội đồng thanh viên là gì? Bao gồm chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của HĐTV, là điều cần thiết đối với các thành viên góp vốn và ban lãnh đạo công ty để góp phần vào sự thành công chung của doanh nghiệp

Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên (HĐTV) là cơ quan quản lý cao nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. HĐTV bao gồm tất cả các thành viên góp vốn của công ty và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty như:

 • Xác định phương hướng, mục tiêu phát triển của công ty.
 • Bầu, miễn nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần của công ty.
 • Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyết định việc giải thể, phá sản công ty.
 • Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Hội đồng thành viên là gì
Hội đồng thành viên là gì?

Đặc điểm của Hội đồng thành viên

Đặc điểm của Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên:

Về mặt tổ chức

 • HĐTV là cơ quan quản lý cao nhất của công ty TNHH.
 • HĐTV bao gồm tất cả các thành viên góp vốn của công ty.
 • HĐTV có thể thành lập ban kiểm tra (BKV) để giúp HĐTV thực hiện nhiệm vụ.

Về mặt chức năng

 • HĐTV có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty như:
 • Xác định phương hướng, mục tiêu phát triển của công ty.
 • Bầu, miễn nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần của công ty.
 • Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyết định việc giải thể, phá sản công ty.
 • Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 • HĐTV có trách nhiệm giải trình trước các thành viên góp vốn về hoạt động của mình.
Đặc điểm của Hội đồng thành viên
Đặc điểm của Hội đồng thành viên

Về mặt hoạt động

 • HĐTV hoạt động theo nguyên tắc tập thể.
 • Quyết định của HĐTV được đưa ra dựa trên nguyên tắc đa số tuyệt đối.
 • HĐTV họp định kỳ ít nhất một năm một lần.
 • HĐTV có thể họp bất thường khi cần thiết.

Về mặt trách nhiệm

 • Thành viên HĐTV có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của HĐTV và thực hiện các quyền, nghĩa vụ được giao.
 • Thành viên HĐTV có trách nhiệm bảo mật thông tin của công ty.
 • Thành viên HĐTV có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu vi phạm nghĩa vụ của mình.

Ngoài những đặc điểm trên, HĐTV còn có một số đặc điểm khác như:

 • HĐTV là cơ quan quản lý độc lập, không chịu sự chi phối của bất kỳ tổ chức nào khác.
 • HĐTV có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến nhân sự của công ty như tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên.
 • HĐTV có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính của công ty như đầu tư, vay vốn, chi tiêu.
 • HĐTV đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các thành viên góp vốn, đảm bảo hoạt động của công ty hiệu quả, tuân thủ pháp luật và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của công ty trên thị trường.

HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có gồm người đại diện theo pháp luật không?

Có, Hội đồng thành viên (HĐTV) của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể gồm người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm tất cả các thành viên góp vốn của công ty. Tuy nhiên, Điều lệ công ty có thể quy định một thành viên HĐTV giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định cụ thể về người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch HĐTV sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, có thể khẳng định rằng người đại diện theo pháp luật có thể là thành viên HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nhưng điều này phụ thuộc vào quy định cụ thể trong Điều lệ công ty.

Dưới đây là một số lưu ý về vai trò của người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền và nghĩa vụ thực hiện các hành vi pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi của mình.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Hội đồng thành viên có gồm người đại diện theo pháp luật không
Hội đồng thành viên có gồm người đại diện theo pháp luật không

Hội đồng thành viên có quyền quyết định phát hành trái phiếu?

Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thẩm quyền quyết định việc phát hành trái phiếu của công ty.

Theo quy định tại Điều 128 Luật Doanh nghiệp 2020, việc phát hành trái phiếu của công ty TNHH phải được thực hiện theo quyết định của HĐTV. Quyết định của HĐTV phải tuân thủ các quy định sau:

 • Nội dung trái phiếu: Bao gồm mệnh giá, lãi suất, kỳ hạn, điều kiện thanh toán, phương thức bảo đảm (nếu có), quyền và nghĩa vụ của chủ nợ và người phát hành trái phiếu.
 • Số lượng trái phiếu phát hành: Phải phù hợp với nhu cầu huy động vốn của công ty và khả năng thanh toán của công ty.
 • Phương thức phát hành trái phiếu: Có thể phát hành thông qua đấu giá, chào bán công khai hoặc chào bán riêng lẻ.
 • Thông tin về người phát hành trái phiếu: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, website, tình hình tài chính của công ty.

Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu của công ty TNHH 2 thành viên trở lên còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật liên quan như Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, v.v.

Cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có được ghi âm không?

Có, cuộc họp Hội đồng thành viên (HĐTV) của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể được ghi âm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020, biên bản họp HĐTV phải được ghi lại bằng văn bản và có thể ghi âm hoặc ghi hình dưới hình thức điện tử khác.

 • Việc ghi âm cuộc họp HĐTV có một số lợi ích như sau:
 • Giúp ghi chép đầy đủ và chính xác nội dung cuộc họp.
 • Giúp các thành viên HĐTV tham khảo lại nội dung cuộc họp khi cần thiết.

Giúp giải quyết tranh chấp nếu có xảy ra.

Tuy nhiên, việc ghi âm cuộc họp HĐTV cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên HĐTV trước khi ghi âm.
 • Cần đảm bảo chất lượng âm thanh tốt để có thể nghe rõ nội dung cuộc họp.
 • Cần lưu trữ bản ghi âm một cách an toàn và bảo mật.
Hội đồng thành viên có quyền quyết định phát hành trái phiếu
Hội đồng thành viên có quyền quyết định phát hành trái phiếu

Trên đây là những nội dung quan trọng nhất về Hội đồng thành viên là gì? Hội đồng thành viên đóng vai trò then chốt trong việc dẫn dắt công ty TNHH đến thành công. Hy vọng những thông tin được cung cấp trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về HĐTV và tầm quan trọng của HĐTV đối với hoạt động của công ty.

Tham khảo thêm >> Đăng ký thành lập doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan