Hồ sơ cần có khi hai hoặc nhiều công ty muốn hợp nhất thành một công ty mới?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hoàng, ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi về thủ tục hợp nhất doanh nghiệp. Cụ thể hồ sơ cần có khi hai hoặc nhiều công ty muốn hợp nhất thành một công ty mới?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 194 Luật doanh nghiệp 2014 thì thủ tục hợp nhất doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.

2. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất

– Thủ tục và điều kiện hợp nhất

– Phương án sử dụng lao động

3. Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất.

4. Thời hạn thực hiện hợp nhất là bao nhiêu ngày

5. Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất

6. Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp.

7. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật này và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Hợp đồng hợp nhất

+ Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất

Lưu ý: Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan