Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Sở

Nội dung bài viết

Mẫu đơn đăng ký bạn có thể tải tại đây:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

….. ngày… tháng … năm …..

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Kính gửi: Sở Công Thương[1] ……………….

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):....................................................................................................

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư][2] số:............................................

Do: .................................. ………………………Cấp ngày:………..../……….……./……….…...

Vốn điều lệ:......................................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................................

Lĩnh vự dự kiến nhượng quyền:.......................................................................................................

Hình thức nhượng quyền[3]:...............................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:...................................................................................................................

Điện thoai:...................................................... Fax:...........................................................................

Emai (nếu có):..................................................................................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ trong nước.

Địa điểm nhượng quyền:................................................................................................................

Thương nhân xin cam kết:Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội đung đơn này và hồ sơ kèm theo

Kèm theo đơn:

- ................;

- ................;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 


[1] Lựa chọn sở phù hợp.

[2] Lựa chọn nội dung phù hợp.

[3]Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan