Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Sở

Nội dung bài viết

Mẫu đơn đăng ký bạn có thể tải tại đây:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

….. ngày… tháng … năm …..

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Kính gửi: Sở Công Thương[1] ……………….

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………………

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………….

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư][2] số:……………………………………..

Do: ……………………………. ………………………Cấp ngày:…………./……….……./……….……

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vự dự kiến nhượng quyền:………………………………………………………………………………………….

Hình thức nhượng quyền[3]:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoai:……………………………………………… Fax:…………………………………………………………………

Emai (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ trong nước.

Địa điểm nhượng quyền:………………………………………………………………………………………………….

Thương nhân xin cam kết:Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội đung đơn này và hồ sơ kèm theo

Kèm theo đơn:

– …………….;

– …………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 


[1] Lựa chọn sở phù hợp.

[2] Lựa chọn nội dung phù hợp.

[3]Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan