Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Sở

Nội dung bài viết

Mẫu đơn đăng ký bạn có thể tải tại đây:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

….. ngày… tháng … năm …..

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Kính gửi: Sở Công Thương[1] ……………….

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………………

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………….

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư][2] số:……………………………………..

Do: ……………………………. ………………………Cấp ngày:…………./……….……./……….……

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vự dự kiến nhượng quyền:………………………………………………………………………………………….

Hình thức nhượng quyền[3]:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoai:……………………………………………… Fax:…………………………………………………………………

Emai (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ trong nước.

Địa điểm nhượng quyền:………………………………………………………………………………………………….

Thương nhân xin cam kết:Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội đung đơn này và hồ sơ kèm theo

Kèm theo đơn:

– …………….;

– …………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 


[1] Lựa chọn sở phù hợp.

[2] Lựa chọn nội dung phù hợp.

[3]Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan