Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Bộ

Nội dung bài viết

Mẫu đơn bạn có thể tải ở đây:

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

….. ngày… tháng … năm …..

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………………

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………….

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư][1] số:……………………………………..

Do: ……………………………. ………………………Cấp ngày:…………./……….……./……….……

Quốc tịch của thương nhân:……………………………………………………………………………………………….

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vự dự kiến nhượng quyền:………………………………………………………………………………………….

Hình thức nhượng quyền[2]:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………… Fax:…………………………………………………………………

Emai (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/ nước ngoài vào Việt Nam][3] [Địa điểm nhượng quyền:………………………………………………………………………………………………… ][4]

Thương nhân xin cam kết:Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội đung đơn này và hồ sơ kèm theo

 

 

Kèm theo đơn:

– …………….;

– …………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 


[1] Lựa chọn nội dung phù hợp.

[2]Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

[3] Lựa chọn nội dung ghi phù hợp

[4]Ghi tên nước, vùng lãnh thổ nhượng quyền trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan