Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Bộ

Nội dung bài viết

Mẫu đơn bạn có thể tải ở đây:

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

….. ngày… tháng … năm …..

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………………

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………….

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư][1] số:……………………………………..

Do: ……………………………. ………………………Cấp ngày:…………./……….……./……….……

Quốc tịch của thương nhân:……………………………………………………………………………………………….

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vự dự kiến nhượng quyền:………………………………………………………………………………………….

Hình thức nhượng quyền[2]:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………… Fax:…………………………………………………………………

Emai (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/ nước ngoài vào Việt Nam][3]

[Địa điểm nhượng quyền:………………………………………………………………………………………………… ][4]

Thương nhân xin cam kết:Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội đung đơn này và hồ sơ kèm theo

 

 

Kèm theo đơn:

– …………….;

– …………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 


[1] Lựa chọn nội dung phù hợp.

[2]Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

[3] Lựa chọn nội dung ghi phù hợp

[4]Ghi tên nước, vùng lãnh thổ nhượng quyền trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan