Điều kiện để các bên tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại

Nội dung bài viết

Để tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại thì các bên phải thỏa mãn những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.
Bên nhượng quyền cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền
Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định
Bên nhận quyền phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan