Điều chỉnh hóa đơn sai sót

Nội dung bài viết

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 954/TCT-CS về việc điều chỉnh hóa đơn sai sót.

Tháo gỡ vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp

Căn cứ tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, nếu phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Các trường hợp doanh nghiệp lập thừa hóa đơn và các hóa đơn có sai sót, phân loại chưa đúng thì Cục Thuế tỉnh căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế để xử lý theo đúng quy định.

Tham khảo >> Dịch vụ tư vấn thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan