Điểm khác nhau cơ bản giữa hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Dự, ở Hà Nội. Xin hỏi: Điểm khác nhau cơ bản giữa hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Mặc dù, hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp đều là một trong các hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp, tuy nhiên, hai hình thức này hoàn toàn khác nhau về bản chất pháp lý. Cụ thể như sau:

  • Về sáp nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp thì sáp nhập doanh nghiệp là trường hợp một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Ví dụ: Doanh nghiệp A và B sáp nhập vào doanh nghiệp C, sau khi sáp nhập doanh nghiệp A và B chấm dứt sự tồn tại

  • Về hợp nhất doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 194 Luật Doanh nghiệp thì hợp nhất doanh nghiệp là trường hợp hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Ví dụ hai doanh nghiệp A và B hợp nhất thành doanh nghiệp mới là C và sau khi hợp nhất hai doanh nghiệp A, B chấm dứt sự tồn tại.

Như vậy, có thể nói rằng, sự khác nhau cơ bản giữa sáp nhập doanh nghiệp và hợp nhất doanh nghiệp nằm ở hệ quả pháp lý sau khi thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp. Theo đó, trong khi việc sáp nhập doanh nghiệp chỉ chấm dứt sự tồn tại công ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập vẫn tồn tại hoạt độngthì việc hợp nhất doanh nghiệp sẽ tạo ra pháp nhân mới và các công ty bị hợp nhất sẽ chấm dứt sự tồn tại.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn luật doanh nghiệp của luật sư SBLAW trên truyền hình:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan