Điểm khác nhau cơ bản giữa chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hạnh, ở Hà Nội. Qúy Công ty cho tôi hỏi: Điểm khác nhau cơ bản giữa chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp đều là thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp và các công ty sau khi chia và tách vẫn liên đới chịu trách nhiệm của công ty trước khi chia và tách. Tuy nhiên, giữa chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp có sự khác nhau cơ bản như sau:

- Về chia doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trương hợp sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Có thể tóm gọn lại rằng, chia doanh nghiệp là hình thức chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Ví dụ: A -> B + C (Trong đó: A là Công ty bị chia; B, C là công ty mới). Sau khi chia, công ty A chấm dứt hoạt động.

- Về tách doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này

Có thể tóm gọn rằng tách doanh nghiệp là hình thức doanh nghiệp chuyển một phần tài sản của mình hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới. Ví dụ: A-> A + B (Trong đó: A là công ty bị tách; B là công ty mới). Sau khi tách, công ty A là công ty bị tách vẫn tiếp tục hoạt động.

Như vậy, sự khác biệt cơ bản của chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp nằm ở sự tồn tại của công ty bị chia và công ty bị tách. Đối với công ty bị chia, khi chia thành 2 hay nhiều công ty khác, công ty ban đầu là công ty bị chia chấm dứt tồn tại. Còn đối với công ty bị tách, sau khi tách thành một hoặc một số doanh nghiệp khác thì công ty bị tách không chấm dứt tồn tại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan