Có được chuyển công chức sang làm viên chức không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là công chức tại cơ quan cấp tỉnh. Trong năm 2016 cơ quan tôi sáp nhập với 1 cơ quan đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Nay do lãnh đạo của cơ quan đơn vị sự nghiệp mới sáp nhập là viên chức. Vì vậy, Lãnh đạo cơ quan điều động một số công chức xuống thành viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban để lấy chỉ tiêu công chức cho lãnh đạo đơn vị sự nghiệp. Tháng 12/2017, tôi nhận quyết định điều động công tác của thủ trưởng đơn vị xuống làm viên chức tại một đơn vị sự nghiệp của Ban. Trong khi cá nhân tôi là cán bộ bình thường không có sai phạm gì trong công tác, năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao làm đúng chuyên ngành và công việc của tôi cũng đúng chuyên ngành. Vậy quý công ty cho tôi hỏi:

- Việc chuyển tôi từ công chức xuống viên chức như vậy có đúng? 2.

- Cá nhân tôi có quyền được khiếu nại Quyết định điều chuyển công tác không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức năm 2010 có quy định trường hợp chuyển đổi công chức sang làm viên chức như sau:

“Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này; …”.

Quy định trên cũng được cụ thể hóa tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP:

“Điều 42. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

……………………….

4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức”.

Như vậy, pháp luật vẫn cho phép những trường hợp chuyển đổi từ công chức sang làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tuy nhiên phải tuân theo các quy định của Luật Viên chức, cụ thể:

Tại Điều 35 Nghị định số 24/2010-NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định về điều động công chức như sau:

Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

1. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

2. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;

3. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy, khi đơn vị chuyển đổi bạn từ công chức thành viên chức là vẫn có cơ sở pháp luật, nhưng phải đảm bảo những điều kiện khi điều động như: khi có nhiệm vụ cụ thể, chuyển đổi vị trí công tác đúng quy định và theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức.

Do đó, nếu trong trường hợp này, đơn vị điều động bạn về làm viên chức là đúng với những tiêu chuẩn, điều kiện vừa phân tích, thì đơn vị đang làm đúng quy định và bạn phải thực hiện theo sự điều động này. Tuy nhiên, nếu xét thấy việc chuyển bạn từ công chức về làm viên chức không đảm bảo những điều kiện quy định tại Điều 35, thì có nghĩa đơn vị chuyển công tác của bạn là đang thực hiện trái pháp luật và bạn có thể khiếu nại lên thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập đã ra quyết định điều động bạn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan