Chi nhánh có được ký kết hợp đồng lao động?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

  1. Giám đốc chi nhánh có được ủy uyền cho phó giám đốc chi nhánh ký kết hợp đồng lao động, hóa đơn GTGT, chứng từ ngân hàng và tài liệu khác liên quan tới hoạt động của chi nhánh không?
  2. Chi nhánh là đơn vị phu thuộc của doanh nghiệp, Giám đốc chi nhánh có quyền ký hợp đồng lao động của chi nhánh mà không cần có ủy quyền của Giám đốc công ty không? Hay chỉ có quyền ký khi có ủy quyền của Giám đốc công ty?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1.Giám đốc chi nhánh có được ủy uyền cho phó giám đốc chi nhánh ký kết hợp đồng lao động, hóa đơn GTGT, chứng từ ngân hàng và tài liệu khác liên quan tới hoạt động của chi nhánh không?

Nếu trong Điều lệ của công ty có quy định Giám đốc có thể ủy quyền các vấn đề trên cho Phó giám đốc thì được phép ủy quyền.

Nếu trong Điều lệ của công ty không có quy định trên thì Giám đốc có thể ủy quyền các quyền thuộc phạm vi quyền hạn của mình theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

“2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên”.

2. Chi nhánh là đơn vị phu thuộc của doanh nghiệp, Giám đốc chi nhánh có quyền ký hợp đồng lao động của chi nhánh mà không cần có ủy quyền của Giám đốc công ty không? Hay chỉ có quyền ký khi có ủy quyền của Giám đốc công ty?

Theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinhdoanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Đồng thời, Khoản 5 Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định như sau:

“5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền”.

Như vậy, Giám đốc chi nhánh chỉ được thực hiện ký kết hợp đồng trong phạm vi được ủy quyền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan