Chế độ tiền lương và thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo Bộ Luật lao động

Nội dung bài viết

Bộ luật lao động có một số quy định mới về Chế độ tiền lương và thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, luật có hiệu lực từ ngày 01/05/2013, SBLAW tổng hợp một số nội dung mới như sau:

1. Quy định về tiến lương.
 tiền lương trong thời gian thử việc của NLĐ “ít nhất phải bằng 85%” so với mức 70% của quy định theo Bộ luật cũ.
 Cho thuê lao động, đây là lần đầu tiên quy định này chính thức được công nhận tại Việt nam.
 Người đại diện của chủ sử dụng lao động ký hợp đồng lao động với người lao động là người đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền bằng văn bản.
 Tuy nhiên, người ký vào Quyết định kỷ luật lao động lại phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, trừ trường hợp kỷ luật bằng hình thức khiển trách, thì người đại diện theo ủy quyền có thể thực hiện.
2.Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong 01 ngày, trong trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.
 NLĐ được nghỉ 10 ngày/năm hưởng nguyên lương, trong đó tết âm lịch được nghỉ 5 ngày.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan