Trường hợp chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký nhãn hiệu và đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, có một số lý do khiến cho giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của bạn phải bị chấm dứt hiệu lực. Dưới đây là các căn cứ mà có thể bị chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

Trường hợp chấm dứt hiệu lực của Văn Bằng Bảo Hộ theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Áp dụng theo điều 95.Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ của Luật sở hữu trí tuệ thì văn bằng bảo hộ sẽ bị hủy bỏ hiệu lực trong các tình huống sau đây:

 • Chủ văn bằng bảo hộ không thanh toán phí duy trì hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
 • Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
 • Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu không hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
 • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu hủy bỏ hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ khi việc sử dụng bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu hủy bỏ hiệu lực;
 • Chủ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
 • Chủ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp như quy định tại điểm b khoản 1 của Điều 95 này, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ từ ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo hộ.

Các tổ chức và cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với các trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 của Điều 95.Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ của Luật sở hữu trí tuệ này, với điều kiện phải nộp các khoản phí và lệ phí liên quan.

Dựa trên kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Các quy định tại các khoản 1, 3 và 4 của Điều 95 này cũng áp dụng đối với quy trình hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ chấm dứt Văn bằng bảo hộ bao gồm

 • Tờ khai hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (02 tờ theo mẫu);
 • Chứng cứ (nếu có);
 • Giấy ủy quyền (Trong trường hợp cá nhân, tổ chức có yêu cầu ủy quyền cho luật Việt An thực hiện);
 • Bản giải trình lý do yêu cầu;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và đăng ký nhãn hiệu:

 • Tư vấn pháp luật về quy trình và điều kiện đăng ký nhãn hiệu;
 • Thực hiện đánh giá tính khả thi khi đăng ký nhãn hiệu;
 • Cung cấp dịch vụ tra cứu sơ bộ miễn phí về khả năng đăng ký nhãn hiệu;
 • Thực hiện tra cứu chính thức về nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ – chi phí độc lập;
 • Đại diện cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;
 • Tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ;
 • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở Hữu Trí Tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu;
 • Trao đổi và cung cấp thông tin cho khách hàng trong quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
Hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Văn bằng bảo hộ có thể bị chấm dứt hiệu lực do nhiều lý do khác nhau như việc không thanh toán phí duy trì, tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp, hoặc vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu. Liên hệ ngay tới công ty luật SBLAW để được các luật sư giỏi tư vấn trực tiếp và tận tình nhất.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan