Câu hỏi:

Chúng tôi là doanh nghiệp FDI từ Hoa Kỳ, chúng tôi có một người lao động nước ngoài làm việc từ năm 2015, chúng tôi muốn biết về bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài như thế nào?

Trả lời:

Về vấn đề của doanh nghiệp, SBLAW trả lời như sau:

Theo điểm a, Khoản 1, Điều 1 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Liên bộ Y tế – Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và, Khoản 1, Điều 12, Luật bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014, thì người lao động, bao gồm cả lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế.

Mức đóng BHYT cho người nước ngoài là 4.5% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1.5%.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế là tiền lương trên hợp đồng. Nếu mức lương cao hơn 20 tháng mức lương tối thiểu chung thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế là 20 tháng lương tối thiểu chung.

Nếu người lao động của Quý công  ty làm việc từ năm 2015 thì từ năm 2015 công ty đã phải đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài.

>> Xem thêm: Có tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuê nhà của người nước ngoài

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn