Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Nội dung bài viết

Ngày 15/03/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Mục đích: Bám sát thực hiện các quan điểm; bảo đảm thực hiện các mục tiêu tổng quát; triển khai kịp thời, thống nhất các nhiệm vụ.

-Yêu cầu: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý dữ liệu; xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể công việc, chất lượng, thời gian tiến hành; đảm bảo phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các đơn vị; chuẩn bị điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn lực và kinh phí.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/03/2024

Tham khảo >> Viễn thông và công nghệ thông tin

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan