Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông cần đáp ứng điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Nhóm cổ đông tôi đang nắm giữ một số cổ phần trong công ty, do không đồng ý với những ý kiến quản lý. Tôi muốn triệu tập họp Hội đồng cổ đông cần điều kiện gì và trong những trường hợp như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền cổ đông được yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

…………………………………………………………

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

…………………………………………………………..

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc vềquyết định vượt quá thẩm quyền.

Như vây, điều kiện cổ đông được quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục 6 tháng hoặc với tỷ lệ nhỏ hơn theo điều lệ công ty quy định.

Khi đó được triệu tập cuộc họp trong những trường hợp như sau:

- Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế

- Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty

Công ty Luật SBLaw - Trách nhiệm hình sự của công ty chứng khoán Đề suất quy trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với ba tội danh trong lĩnh vực chứng khoán. nếu được thông qua lần đầu tiên pháp nhân là công ty chứng khoán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ...

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan