Xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Nội dung bài viết

Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1502/CTTNI-TTHT về việc xuất hóa đơn các năm trước năm hiện hành của Công ty Cổ phần.

Căn cứ theo quy định pháp luật, trường hợp Công ty Cổ Phần đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước, đồng thời Công ty Cổ Phần bị xử phạt theo quy định điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan