Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ lỡ hủy

Nội dung bài viết

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1991/CTBGI-TTHT hướng dẫn về việc lỡ hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Căn cứ theo quy định của pháp luật:
- Trường hợp Công ty đã lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhưng do sơ xuất sau đó Công ty đã hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã lập, thì trên hệ thống hóa đơn điện tử đã tự động xử lý và ghi nhận đúng trạng thái người nộp thuế gửi đến và không có quyền điều chỉnh trạng thái hóa đơn của người nộp thuế, khi tra cứu trên cổng của cơ quan thuế phiếu xuất kho này sẽ thể hiện thông tin là phiếu xuất kho đã hủy và không thuộc trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế.
- Trong trường hợp Công ty lập xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới mà hệ thống hải quan không cho phép ngày phiếu xuất kho sau ngày khai báo hải quan, thì Công ty làm văn bản giải trình nêu rõ lý do và liên hệ với Cơ quan Hải quan, phối hợp người mua hàng để thống nhất phương án giải quyết theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan