Xác định hoàn thuế Giá trị gia tăng cho trường hợp công ty mẹ có hoạt động xuất khẩu cho công ty con được thành lập ở nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1577/TCT-KK về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp công ty mẹ có hoạt động xuất khẩu cho công ty con được thành lập ở nước ngoài.
- Căn cứ theo quy định pháp luật, trường hợp công ty mẹ có hoạt động xuất khẩu máy móc, thiết bị cho công ty con được thành lập ở Campuchia để thực hiện dự án đầu tư tại Campuchia thì không thuộc trường hợp hoàn thuế đối với dự án đầu tư theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, việc góp vốn đầu tư phải đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp Công ty phát sinh việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư bằng tiền và/hoặc số tiền chuyển ra nước ngoài trong kỳ nhiều hơn so với tiến độ đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký thì phải đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan