Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

Nội dung bài viết

Căn cứ vào điều 21, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.thì vốn pháp định quy định là 30 tỷ VNĐ

Doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan