Căn cứ vào điều 21, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.thì vốn pháp định quy định là 30 tỷ VNĐ

Doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn