Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp sản xuất phim

Nội dung bài viết

Theo quy định tại điều 11, Nghị định 54/2010 NĐ-CP ngày 21/02/2010, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 thì để thành lập doanh nghiệp sản xuất phim, vốn điều lệ là1 tỷ VNĐ

Tài liệu chứng minh bao gồm:
Văn bản xác nhận vốn pháp định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp

Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan