Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Nội dung bài viết

Căn cứ theo Điều 5, Nghi định 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập thì vốn pháp định để thành lập công ty kiểm toán là 3 ỷ đồng, vốn 5 tỷ (áp dụng kể từ ngày1/1/2015).

Doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Quy định này áp dụng đối với Công ty TNHH.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan