Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nội dung bài viết

Theo Điều 9, Nghị định 52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì vốn pháp định là 2 tỷ đồng.

Tài liệu chứng minh vốn góp:
Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức hoặc bản đăng ký vốn đầu tư
của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan