Vô hiệu 01 điều khoản trong Hợp đồng thì Hợp đồng có hiệu lực không?

Nội dung bài viết

Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về Giao dịch dân sự như sau:

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

Bên cạnh đó tại Điều 118 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về mục đích của Giao dịch dân sự:

Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó”. Khi ký kết bản hợp đồng này, thì mục đích mà hai bên đều hướng tới đó là: những quyền lợi của hai bên, mong muốn được rằng khi ký kết được bản hợp đồng đó thì cả hai bên đều có thể đạt được.

Trong bản hợp đồng có 1 điều khoản không có hiệu lực pháp luật (tức là bị vô hiệu), nghĩa là điều khoản đó không đáp ứng được 3 điều kiện tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015:

– Chủ thể không có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

– Chủ thể tham gia giao dịch dân sự không hoàn toàn tự nguyện;

– Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Vì bản Hợp đồng của hai bên chỉ có 1 điều khoản bị vô hiệu, do đó theo quy định tại Điều 130 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần, theo đó: “Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch”.

Như vậy, nếu như 1 điều khoản của Hợp đồng bị vô hiệu, sẽ không có ảnh hưởng gì đến các điều khoản còn lại trong hợp đồng thì hợp đồng trên vẫn sẽ có hiệu lực pháp luật, tức cả hai bên đều có quyền và nghĩa vụ như đã được ghi ở trong bản hợp đồng đó.

Xử lý khi 1 điều khoản của Hợp đồng bị vô hiệu:

Theo quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2015 về Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu, theo đó điều khoản vô hiệu ở trong bản hợp đồng đó sẽ được giải quyết như sau:

– Điều khoản vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm điều khoản được xác lập.

– Khi điều khoản vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

– Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

– Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

– Việc giải quyết hậu quả điều khoản vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan