Về việc chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các dự án đang hưởng ưu đãi miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1792/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

Khi một Công ty có 3 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với 3 dự án cùng có ngành nghề kinh doanh, cả 3 Dự án của Công ty đều hoạt động sản xuất kinh doanh và đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư độc lập với nhau. Tiến độ của từng dự án là khác nhau và liệu Công ty có thể bù trừ số lỗ của Dự án 3 vào thu nhập chịu thuế của Dự án 1 không? Qua nghiên cứu nội dung vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế nhận thấy tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế TNDN chưa có quy định về chính sách thuế đối với việc bù trừ chuyển lỗ giữa các dự án đầu tư độc lập đang được thực hiện đồng thời bởi cùng một doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan