Vấn đề hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc

Nội dung bài viết

S&B Law gửi tới doanh nghiệp về một vài ý kiến liên quan tới vấn đề hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc như sau:

Khoản 2 Điều 22 Bộ Luật lao động quy định “ Khi hợp đồng lao động (HĐLĐ) quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng”.

Hiện nay vấn đề này chưa có văn bản giải thích, hướng dẫn chính thống theo quy định pháp luật nên đang có 2 luồng ý kiến khác nhau.

Ý kiến thứ nhất (Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát NDTC, Tổng Liên đoàn..) cho rằng, khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng.

Loại ý kiến khác lại cho rằng, phải sau 30 ngày khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà không ký kết hợp đồng lao động mới thì khi đó hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng.

Vậy để tránh việc phát sinh tranh chấp có thể phát sinh gây bất lợi cho các doanh nghiệp khi chưa có Nghị định hướng dẫn vấn đề này thì doanh nghiệp nên tiến hành chấm dứt quan hệ lao động với người lao động theo đúng hạn của HĐLĐ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan