Tư vấn về tỷ lệ tán thành Nghị quyết của Hội đồng thành viên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Khoản 3 Điều 60 Luật doanh nghiệp có ghi:

3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty”.

Vậy có nghĩa, nếu Điều lệ có quy định cụ thể thì tỷ lệ sẽ áp theo Điều lệ phải không? Theo mình hiểu, tỷ lệ này chỉ áp dụng khi Điều lệ không có quy định, nếu điều lệ có quy định thì áp dụng theo tỷ lệ của Điều lệ là được phải không? (Vì nếu đọc ND này, thì không rõ là quy định của Luật doanh nghiệp là phải tối thiểu 65%). Ví dụ, Điều lệ thống nhất và có ghi là “Nghị quyết của HĐTV được thông qua tại cuộc họp khi đạt được 51% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành” thì chỉ cần 51% là được phải không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn về Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cách hiểu tại Khoản 3 điều 60 của Luật doanh nghiệp 2014 là tỷ lệ biểu quyết để thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên là 65%. Điều lệ có thể có quy định khác nhưng chỉ được phép quy định tỷ lệ cao hơn.

Cách hiểu này được áp dụng thống nhất từ trước đến nay. Nếu bạn cảm thấy chưa chắc chắn, bạn có thể gửi công văn hỏi Bộ kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp thỏa đáng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan