Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 10/10/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Nẵng SBLaw

Chuyên đề: Tư vấn về tổ chức đại hội cổ đông công ty cổ phần.

Chủ tọa: Luật sư Đặng Thành Chung, Luật sư SBLaw.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn