Tư vấn thủ tục giải thế doanh nghiệp

Nội dung bài viết

S&B Law tư vấn thủ tục giải thế doanh nghiệp, công ty như sau:

I. TƯ VẤN SƠ BỘ:

Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục giải thể Công ty được thực hiện thông qua bốn giai đoạn cơ bản, cụ thể như sau:

BƯỚC 1: THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN CÁC NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2005 hợp nhất đã quy định: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.”

Trong giai đoạn này, Công ty cần tiến hành các thủ tục để quyết toán tất cả các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng trong quá trình hoạt động kinh doanh cho đến thời điểm dự định giải thể.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành giải quyết các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng lao động, quyết toán nghĩa vụ Bảo hiểm xã hội của của người lao động trong Công ty.

Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành thanh lý các Hợp đồng đã hoặc đang ký kết với các đối tác; không ký kết thêm các Hợp đồng mới cũng như thực hiện huy động vốn vào Công ty; tiến hành thanh toán các khoản nợ khác (ngoài nợ thuế, bảo hiểm xã hội) nếu có đối với các bên liên quan trước khi tiến hành thủ tục giải thể.

Doanh nghiệp cũng tiến hành đăng bố cáo về việc giải thể doanh nghiệp trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba (03) số liên tiếp.

BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ THÔNG BÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Sau khi Công ty thực hiện quyết toán đầy đủ các khoản nợ có liên quan, bao gồm nợ thuế, bảo hiểm xã hội, nợ khác…, Công ty sẽ thực hiện việc nộp bộ hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp kèm theo Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế do Chi cục thuế quản lý cấp. Giấy xác nhận này là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã không còn khoản nợ thuế nào đối với Nhà nước.

Sau bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sẽ ban hành Thông báo về việc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

BƯỚC 3: TIẾN HÀNH HOÀN TRẢ CON DẤU DOANH NGHIỆP

Ngay sau khi nhận được Thông báo về việc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục hoàn trả Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Cơ quan Công an.

Hoàn tất thủ tục này, doanh nghiệp sẽ được Cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đã nộp con dấu.

Thời gian hoàn tất trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

BƯỚC 4: HOÀN TẤT THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Tiếp theo, Doanh nghiệp nộp lại Giấy chứng nhận đã nộp con dấu cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Trong vòng ba (03) ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sẽ cấp Thông báo giải thể doanh nghiệp, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đã được chính thức giải thể và xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh.

* Lưu ý: Doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục quyết toán thuế và cung cấp cho S&B Law Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế trước khi S&B Law tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.

II. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA S&B LAW

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ giải thể doanh nghiệp cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể Công ty;

- Soạn thảo bộ hồ sơ giải thể Công ty;

- Thực hiện thủ tục đăng bố cáo giải thể Công ty;

- Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM;

- Thay mặt Khách hàng hoàn trả con dấu pháp nhân của Công ty cho Cơ quan Công an;

- Theo dõi và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM về việc giải thể Công ty;

- Nhận kết quả của thủ tục giải thể doanh nghiệp và bàn giao cho Khách hàng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan